A A A
Szkoła Podstawowa  im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim jest szkołą publiczną o strukturze organizacyjnej klas I - VI  i działa na podstawie:

* Uchwały nr VII/110/99 Rady Gminy w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie Przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim,
* Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
* Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 557 z 1997r. z późn. zm.),
* Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
* Statutu,
* Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
* Regulaminów.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (nr REGON 000262562) jako gminna samorządowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność z zakresu szkolnictwa podstawowego.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Brześć Kujawski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com