A A A

O Nas

Wychowawcy:
mgr Zyta Zdrojewska
mgr Ewa Misterska

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną kwalifikowane są do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do osób tych zaliczamy przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzące lub niedosłyszące, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo, przewlekle chore. Z kolei dzieci zdrowe dobierane są na podstawie zgody prawnych opiekunów dziecka.

Klasa integracyjna w naszej szkole liczy 15 uczniów (w tym 4 uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego). W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczyciel wspierający – oligofrenopedagog.

Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane przez nauczyciela wiodącego treści są dostosowywane przez nauczyciela wspierającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. A więc w nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych. Ponadto, mimo że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są pod opieką nauczyciela wspierającego, nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela wiodącego. Dzieci zdrowe z kolei zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani.

Dodatkowo dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowywany jest w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Program ten konstruowany jest przez zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele, specjaliści pracujący z dzieckiem. Każdy IPET jest na bieżąco modyfikowany oraz po zakończonym semestrze poddawany ewaluacji, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu rozwoju ucznia.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia integracji sensorycznej, terapia psychologiczna, dogoterapia.

Naszym uczniom oferujemy również zajęcia pt. „Strażnicy uśmiechu z elementami treningu zastępowania agresji” prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu.

Nasza aktywność – Kliknij na zdjęciu

aktywno uczniow 20180325 1250351678

comments

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Łokietka
ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
tel./fax 54 252 15 26
e-mail: sp1@brzesckujawski.pl
www: http://sp1.brzesckujawski.pl

Copyright © 2009-2016. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim. Designed by BSK

Joomla Templates by Joomla-Monster.com