Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1.brzesckujawski.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 września 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej j stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • podwyższony kontrast,
 • zmniejszony kontrast
 • możliwość powiększenia liter,
 • możliwość zwiększenia liter
 • skala szarości,
 • jasne tło,
 • podkreślane linki,
 • czytelna czcionka.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Michalak
 • E-mail: dziennik Librus
 • Telefon: 54 252-15-26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim
 • Adres: ul. Królewska 21, 87-880 Brześć Kujawski
 • E-mail: sp1@brzesckujawski.pl
 • Telefon: 54 252-15-26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 jest usytuowane od ul. Królewskiej 21 w Brześciu Kujawskim. Jest zadaszone i wykonane z 3 stopni schodowych. Z prawej strony od wejścia do szkoły, od strony boiska w segmencie II przygotowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jako całość jest obiektem użyteczności publicznej, przeznaczonym do pełnienia funkcji szkolno-dydaktycznej na poziomie Szkoły Podstawowej.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są wykonane zgodnie z prawem budowlanym.
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Tutaj znajdują się także czytelnie oznaczone toalety.

Na parterze znajduje się dyżurka do obsługi interesantów, gabinet dyrektora i wicedyrektorów oraz gabinet pomocy przedmedycznej.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy placówce (50 – 80 m.) znajduje się parking z wyznaczonymi czterema miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Należy wtedy wyposażyć psa asystującego w uprząż. Opiekun jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.