STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr1 w BRZEŚCIU KUJAWSKIM

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr1 w BRZEŚCIU KUJAWSKIM – załączniki

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Zakres obowiązków pracownika do spraw BHP

Zakres obowiązków społecznego inspektora pracy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Organizacja wyjść pozaszkolnych i wycieczek

Harmonogram planowanych wycieczek

Procedury bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.

I. Procedura postępowania podczas przychodzenia uczniów do szkoły.

II. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

III. Procedura organizacji zajęć.

IV. Procedura przebywania ucznia w szkole.

V. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

VI. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 u pracownika szkoły.

Kalendarz roku szkolnego