Rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 1 jest udzielana:

  • w trakcie bieżącej pracy z uczniem;
  • poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów;
  • w różnych formach zajęć, m. in. jako:

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, które organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się przeznaczone są dla uczniów, którzy mają trudności w planowaniu, w organizacji nauki własnej, dobieraniu metod i technik uczenia się. W trakcie tych zajęć uczniowie poznają sposoby na zwiększenie skuteczności i efektywności uczenia się.

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierają uczniów, którzy z różnych względów potrzebują czasu na uzupełnienie materiału dydaktycznego omawianego na zajęciach (np. długotrwała choroba czy przyjazd z zagranicy). W zależności od rozpoznanych trudności uczniowie mogą przyswajać treści edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub usprawniać zaburzone funkcje.

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

5. Zajęcia logopedyczne pomogą uczniom z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

W naszej szkole opiekę logopedyczną nad uczniami sprawuje p.Magdalena Ziółkowska.

6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przewidziane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. To grupa uczniów, którzy mają trudności adaptacyjne, problemy z koncentracją uwagi, nie potrafią podporządkować się ustalonym zasadom.

7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, a także dla uczniów mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.

Terapia integracji sensorycznej – zajęcia prowadzone są przez p. Beatę Popielińską oraz p. Annę Sobczak.

8. Terapia psychologiczna.

Zajęcia prowadzone są przez p. ….