Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskiwania danych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 21, tel. 54/252-15-26, adres e-mail: sp1@brzesckujawski.pl .

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Aleksandra Warchoł – dyrektor szkoły, tel. 54 252-15-26, adres e-mail:  sp1@brzesckujawski.pl .

–Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Ireneusz Smoliński , tel. 54 234-51-78, adres e-mail:  dane.osobowe@brzesckujawski.pl, adres siedziby – Centrum Usług Wspólnych ul. Al.Łokietka 1a w Brześciu Kujawskim .

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Librus – podmiot, któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

– Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły:  w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

– podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Polityka prywatności fanpage Facebook

Klauzula informacyjna ogólna szkoły

Klauzula informacyjna podczas rekrutacji pracowników

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji ucznia

Klauzula informacyjna dla pracowników w czasie zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody

Klauzula informacyjna dotycząca PPK

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, wykonawców, dostawców

Klauzula informacyjna o udostępnianiu informacji publicznej

Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych w związku z ewidencjonowaniem wejść i wyjść)

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Klauzula informacyjna dla stażysty / praktykanta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta szkoły w związku z wydaniem duplikatu świadectwa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu plików cookies

Obowiązek informacyjny – Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Klauzula informacyjna w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19